Regulament Concurs Octombrie 2022

Regulament #Giveaway

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul giveaway-ului Nail Art Professionals este compania Nail Art Professionals SRL cu sediul în Tg. Mureș, str. Călărașilor, nr.77, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1128/2015, având Codul Unic de Înregistrare 35227503.

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/nailartprofessionals/.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Giveaway-ul va fi lansat și se va desfășura în perioada: 3.10.2022 – 10.10.2022, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.instagram.com/nailartprofessionals/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil în România și are vârsta peste 18 ani.

3.2. Participarea la acest Giveaway implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.3. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina de Instagram a companiei.

 

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Giveaway asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Giveaway  sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Giveaway-ul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

 

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Giveaway poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 3.10.2022 – 10.10.2022, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

  1. a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament.
  2. b) Să parcurgă toți pașii necesari înscrierii. (detalii în postarea din Instagram)

Câșttigătorul va fi extras folosind platforma AppSorteos și va primi un premiu în valoare de 1000 de lei. Premiul constă în produse profesionale de unghii special selecționate de echipa noastră.

SECȚIUNEA 6. PREMII SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul Giveaway-ului va primi drept premiu produse marca Nail Art Professionals în valoare de 1000 de lei.

6.2. Reprezentanții Organizatorului vor folosi platforma Random.org pentru desemnarea câștigătorului. Se va desemna un câștigător și o rezervă.

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/nailartprofessionals/.

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigatorului pe pagina https://www.instagram.com/nailartprofessionals/

(a) Pe data de 11.10.2022 va fi desemnat câștigătorul.

6.5 Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/nailartprofessionals/ în maximum 24 de ore de la data notificării pe pagină, faptul că a primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu și dovada faptului ca nu este minor (copie după CI).

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantului din lista de rezervă.

6.7 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.8 Participanților nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.9 Nail Art Professionals SRL nu răspunde pentru conținutul publicat pe Instagram de către participanți.

6.10 Nail Art Professionals SRL își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Giveaway-ului. De asemenea, Nail Art Professionals SRL își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe Instagram, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.11 Publicarea unui comentariu pe Instagram presupune că participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.12 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Nail Art Professionals SRL, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.13 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.14 Nail Art Professionals SRL nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

6.15 Câștigătorul Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.1.

6.16. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Nail Art Professionals SRL. cu sediul în Tg. Mureș, str. Călărașilor, nr.77, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1128/2015, având Codul Unic de Înregistrare 35227503. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul Paginii de Instagram Nail Art Professionals.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Giveaway folosind conturi de Instagram false sau multiple.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Giveaway nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Giveaway exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Giveaway își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să între în bază de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

 

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Giveaway-ului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Giveaway existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Giveaway, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Giveaway-ului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunţă lansarea Giveaway-ului.

TOP

X